הסוד  - תנאי שימוש     

      

  עמוד הבית  |   מוצרים  |  מאמרים  |  פורום  |  הצטרף  |  צור קשר 

 

 

 

 

 

 

 

 

תנאי שימוש באתר הסוד

הצהרת הלקוח המבקש לקבל שירותי אינטרנט המסופקים על ידי אתר הסוד בדבר הסכמתו והתחייבותו לעמוד בתנאיו של אתר הסוד כדלקמן: 

כללי:

אתר הסוד רשאי לשנות מאפיינים, או כל תכונה אחרת של שרותיו בכל עת, ללא הודעה מוקדמת. להסיר ספק, אתר הסוד לא יהיה אחראי באופן כלשהו, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור - לתוכן, לנכונות, לעדכניות, לדיוק, ליציבות, לאיכות, לתקפות, לשלמות, ו/או לאופן בו מוצג מידע בשרותיה היא ו/או למידע אליו מאפשרים שרותיה גישה באינטרנט ובכל מקום אחר (להלן "המידע").

מידע הכלול בדפי אתר הסוד (ובדפים המקושרים אליו) עלול לכלול אי דיוקים מהותיים, טכניים ו/או טעויות הגהה, וכן עשוי להתעדכן או להשתנות מעת לעת ללא הודעה. ידוע ומוסכם עלי כי אני אחראי באופן בלעדי לשימוש בשרותי אתר הסוד ולתוצאות השימוש בו, לרבות הפסד הכנסה או הפסד רווח או עיכוב בפעילויותיי ואני מסכים בזאת כי לא תהא לי כל תביעה בעילות אלה. אתר הסוד אינו ולא יהיה אחראי ולא ייטול עליו כל חבות לנזק כלשהו, לרבות נזק עקיף או תוצאתי, שייגרם כתוצאה מאובדן שימוש, אובדן מידע ו/או אובדן רווח, בגין תובענה חוזית, נזיקית ו/או אחרת הנובע ו/או הקשור -

1. לשירותי אתר הסוד ו/ או כל תוכנה אחרת המהווה דרישת מערכת לשימוש בשרותי אתר הסוד.

2. במידע הכלול בדפים של אתר הסוד (ובדפים המקושרים אליו) ו/או באתרים אחרים באינטרנט המקושרים לאתר הסוד ו/או שהגישה אליהם מתאפשרת באמצעות אתר הסוד, או כל קישור הכלול בכל אחד מהם לרבות קידוד (כדוגמאות וירוסים), ו/או כל עדכון או כל שינוי שייעשו בכל אחד מהם, ו/או

3. בשימוש ו/או בתפקוד של שירות אתר הסוד (לרבות במניעת גישה אליו), ו/או בשימוש ו/או בתפקוד של שרות ספק כלשהו המקושר לאתר הסוד, ו/או בשימוש ו/או בתפקוד האינטרנט. ההוראות דלעיל באות להוסיף על ההגבלות ו/או הפטורים החלים על פי הדין על אחריותה של אתר הסוד. בכל מקרה אתר הסוד אינו אחראי לכל הוספה, גריעה או כל שינוי אחר שיעשה בתוכן, במבנה, בצורה ובהיקף המידע. בכל מקרה אתר הסוד אינו אחראי לזמינות המידע ולמהירות הגעתו, לרבות הימצאות מידע כלשהו. אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שהגישה למידע יכולה להידחות, להיות מוגבלת או אף להסתיים באופן זמני או קבוע ללא הודעה מוקדמת ואתר הסוד אינו אחראי לכך בכל מקרה. הרשת, האתר, השרת, מאגרי המידע, בסיסי המידע, האינדקסים, האתרים, ההפניות, הלינקים (Links), והכתובות, הכלולים ו/או המקושרים ו/או הנלווים למוצר לשירותי אתר הסוד השירות עצמו (להלן "המקורות השונים") יכולים להשתנות, להתרחב, להצטמצם, להיות מוגבלים או סגורים, בכל זמן שהוא ואין אתר הסוד אחראי לכך בכל מקרה. אתר הסוד יכול להחליט על פי שיקול דעתו הבלעדית וללא הודעה מוקדמת, אם להמשיך ולתת גישה למקורות השונים כולם או חלקם, לרבות עצירת גישה באופן זמני או קבוע. אתר הסוד יכול להוסיף או לגרוע, על פי שיקול דעתו הבלעדי, כל מידע, מכל סוג שהוא, בכל דרך שהיא, ללא הודעה מוקדמת, בכל זמן שימצא לנכון.

אתר הסוד אינו מתחייב שהמקורות השונים לא יכילו מידע למבוגרים בלבד או כל מידע אחר אשר עלול לפגוע ברגשות כאלה או אחרים של משתמש כלשהו. בקבלת רישיון זה אני מסכים להשפעות שייווצרו כתוצאה מהגבלה, הפחתה, הרחבה או כל שינוי אחר המוזכר בסעיפי הסכם זה ולכל שינוי בכלל, בפונקציות המקורות השונים, לרבות שנוי שיטת השירות הניתן על ידי אתר הסוד או כל גורם אחר. הסיכונים באשר ליכולת הפונקציות של המקורות השונים וכן לגבי השירות שניתן על ידי אתר הסוד הנם באחריותי בלבד. אתר הסוד אינו מתחייב שהפעולות, השירותים והיכולות של המקורות השונים יהיו ללא הפרעה ו/או טעויות, או כל פגם מסוג כלשהו. אני פוטר את אתר הסוד מהאחריות לכל נזק שייגרם לי לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור, לתוכנה, למחשב, לתוכנות אחרות, למשתמשים אחרים, למאגרי מידע, או כל חומרה אחרת, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור, מהפרטים הבאים: אני מודע לכך שתתכנה טעויות אשר יובילו לקבלת מידע מוטעה, הוא הדין באשר לשליחת דואר אלקטרוני באמצעות שירותי אתר הסוד, אני מודע לכך שאין בלעדיות ו/או אוטנטיות למידע אותו אקבל באמצעות שירותי אתר הסוד. אני מודע לכך שכל מידע שאני צופה בו או מקבל אותו או שולח אותו באינטרנט, איננו מאובטח ואיננו מקנה פרטיות וישנם גורמים היכולים להשיג את המידע, לפרוץ למחשבים, לפענח סיסמאות, להטריד ולהפיץ וירוסים. 

1.אחריות / פטורים

ידוע לי כי השירות המסופק על ידי אתר הסוד מסופק בתנאים של – "AS IS, AS AVAILABLE" (כפי שהוא ועל פי זמינות) לאתר הסוד לא תהיה כל אחריות ישירה או עקיפה מפורשת או נלמדת, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ביחס להתאמה, התאמה למסחר או לכל מטרה מסוימת אחרת, ככל שהדברים נוגעים לשירותי אתר הסוד או ביחס למידע או תוכנה הכלולים בו. אני משחרר את אתר הסוד מכל אחריות ישירה או עקיפה לכל נזק ישיר או עקיף העלול להיגרם לי כתוצאה משימוש או חוסר יכולת שימוש בשרותי אתר הסוד, אפילו ונגרמו בשל רשלנות אתר הסוד. לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור, נזק העלול להיגרם בשל מאובדן מידע (DATA) , איחור בהעברה, העברה שגויה באופן כלשהו, הפסקה זמנית של תקשורת, משלוח או הפצת מידע אשר נשלח על ידי באופן שגוי ו/או גילוי מידע אשר נשלח על ידי לצד ג' כלשהו. מבלי לפגוע באופן כלשהו בכלליות האמור לעיל ולהלן, אתר הסוד לא יישא באחריות חוקית כלשהי בלא יוצא מן הכלל, בשל התנהגות, תוכן, טובין או שירותים אשר מסופקים באינטרנט תוך שימוש בשרותי אתר הסוד, ואין בתשלום אותו אני משלם ל - אתר הסוד בכדי להוות בסיס כלשהו לתביעה שלי ו/או של צד ג' עמו אתקשר באמצעות שירותי אתר הסוד כנגד אתר הסוד, ובאם צד ג' כלשהו יתבע את אתר הסוד בשל התקשרות כאמור, אני אחראי לשפות את אתר הסוד בכל סכום בו יחויב בתוספת הוצאות אשר עלולות להיגרם לה בשל תביעה כזו. בכל מקרה מוסכם עלי כי גם אם תמצא אתר הסוד אחראי באופן כלשהו לאמור לעיל, אחריותה מוגבלת לסך התשלום החודשי אותו אני משלם לאתר הסוד עבור השירותים הניתנים לי. השימוש במידע כלשהו אשר יגיע אלי באמצעות אתר הסוד ו/או השירותים אותם אני אקבל מ - אתר הסוד הינם באחריותי הבלעדית ו - אתר הסוד אינו אחראי באופן כלשהו לתוכן ו/או לאמינות ו/או לנגישות המידע ו/או איכותו. אני מודע לכך ששירותי אתר הסוד ניתנים בסביבת האינטרנט ולכן אני חשוף לכל הבעיות שעשויות להימצא ברשת האינטרנט לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור - פריצה למחשבים , פריצה לסיסמאות, היעדר פרטיות, וירוסים ,היעדר אבטחה והטרדות. אני האחראי הבלעדי לבודד ולנקות כל File או מידע מסוג כלשהו מהמקורות השונים מכל וירוס, Hostile Vandals, Trojan Horses, Worms או כל דבר אחר המפיץ ו/או מכיל רכיבים הרסניים או מזיקים. 

2. פיצויים

אני יודע ומסכים כי אני או מי מטעמי המשתמש בשרותי אתר הסוד אינו זכאי לפיצויי כספי או כל פיצוי אחר בגין נזקים שעלולים להיגרם בשל שימוש בשרותי אתר הסוד, במערכת אתר הסוד או מפעילויות של אתר הסוד או שותפיה. עם קבלת שירותי אתר הסוד אני וכל מי שמשתמש בשרותי אתר הסוד באמצעות החשבון מוותר על זכותו לנקוט בהליכים משפטים ו/או פליליים ו/או אזרחיים ו/או להתלונן בפני רשות כלשהי כנגד אתר הסוד. מאידך, הפרת הסכם זה ונזקים העלולים להיגרם לאתר הסוד עשויים לשמש בסיס לתביעות פליליות ואזרחיות לרבות תשלום פיצויים כספים לאתר הסוד ושותפיה. אני מצהיר כי אני מבין את גודל הנזק העלול להיגרם לאתר הסוד בגין הפרת תנאי הרישיון וכי אפצה את אתר הסוד בגין הפרת תנאי הרישיון דלעיל, כולם או חלקם ובין נעשו על ידי ובין אם נעשו על ידי מי מעובדי ו/או התלויים בי. אני מתחייב לשלם לאתר הסוד בגין כל הפרה כאמור, פיצויים מוסכמים בסך השווה ל - 10,000 דולר של ארה"ב על פי השער היציג של הדולר הידוע בעת התשלום בפועל. אני מוותר בזאת על טענת קנס בנדון. אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכותה של אתר הסוד לתבוע בנוסף, את נזקה האמיתי. מבלי לפגוע בזכותה אתר הסוד לפיצויים מוסכמים, תהא אתר הסוד זכאית להפסיק באופן חד צדדי את השירות והתמיכה על פי רישיון זה וכן לתבוע ולקבל ממני פיצוי על כל נזק שנגרם לה בפועל בשל הפרת תנאי הרישיון ו/או בשל אי תשלום דמי השימוש. מקום השיפוט בכל הקשור לרישיון זה הוא בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו, בישראל. 

3. אבטחה

אני אחראי באופן בלעדי לכל שימוש אשר יעשה בחשבוני/ותי וחיסיון סיסמתי/ותי לרבות בחירתה של הסיסמה, ווידוי כי רישומה נעשה באופן הנכון. אני אחראי באופן בלעדי לשמירה גיבוי והגנה על קבצי. ידוע ומוסכם עלי כי אתר הסוד תשהה או תשנה או תבטל גישה לחשבוני בתוך 24 שעות מעת קבלת הודעה באמצעות הדואר האלקטרוני, על כך שסיסמתי אבדה, נגנבה או נחשפה באופן כלשהו. אני פוטר בזה את אתר הסוד מכל אחריות לשימוש או חיובים אשר נעשו בחשבוני בטרם הודע לה הדבר ועבור הזמן אשר יידרש לה על מנת לבצע השינויים הנדרשים בחשבוני כאמור. ממסרים ודואר האלקטרוני במערכת זו הינו פרטי ככל ש - אתר הסוד מסוגל לעשותו ככזה. ידוע לי כי אין מערכת מחשב היכולה להיחשב כבטוחה מפני פריצה. ידוע לי כי, ממסרים דואר אלקטרוני יכולים לעבור דרך מערכות מחשב רבות ואינם יכול להיחשב לאמצעי תקשורת בטוח אלא אם הוצפן וגם אם הוצפן יחשב הדבר בטוח ככל שהצופן בטוח מפני פענוח. 

4. קבצים אישיים

אתר הסוד אינו אחראי באופן כלשהו לקבציי האישיים המאוחסנים על שרתיה (SERVER) לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור כל שינוי בהם, מחיקה, חשיפה וכד'. ואני אחראי בלעדית לגיבוי ומעקב אחר החומר המאוחסן. ידוע לי ואני מסכים של-אתר הסוד הזכות למחוק את קבצי האישיים בכל מקרה בו הובא הסכם זה לידי סיום.

5. זכות שימוש אישית בחשבון/ ות

זכות השימוש בשרותי האינטרנט אותם מספקת אתר הסוד אינם ניתנים להעברה. השימוש בחשבון האינטרנט מוגבל באופן מפורש לפרט או לעסק הרשומים כבעלי החשבון, ולתלויים בבעל החשבון המתגוררים באותה כתובת. אני מתחייב שלא להשתמש ולא לאפשר שימוש ביותר מחיבור אחד לחשבון אחד בכל זמן נתון.

6. ציות לחוק

אני מתחייב לעשות שימוש בשרותי אתר הסוד בהתאם לחוקים ולתקנות הידועים בעת תחילת השימוש בשרותי אתר הסוד זה וכפי שישתנו מפעם לפעם. מבלי לפגוע בכלליות האמור, ידוע לי כי - העתקה ו/או העברה של חומר כלשהו בניגוד לחוק בישראל ו/או לחוק הבינלאומי - אסורה. ידוע ומוסכם עלי כי, המידע אותו אני בוחר לאחסן בחומרה או בתוכנה אחרת ו/או להביא להדפסה, כפוף לתנאיו של אתר הסוד הקבועים ברישיון וכן לתנאים אשר קבועים במקור ממנו נלקח המידע לרבות התחייבויות משפטיות, זכויות יוצרים, סודיות, פרטיות וחוקי ייצוא וייבוא. אני מתחייב כי העתקה ו/או העברה של חומר כלשהו תוך שימוש בשירותי אתר הסוד באמצעות חשבוני לא יפרו באופן כלשהו זכויות יוצרים, סימן מסחר, פטנט, סטאטוס ו/או קניינים כלשהם של צד ג' כלשהו, כן לא יכילו חומר לרבות דברי תועבה, לשון הרע ו/או איומים כלשהם. ידוע ומוסכם עלי כי, תוכנות אשר מיועדות לשמש לדברים המתוארים לעיל ו/או תוכנות אשר יכילו דברים כאמור, או אשר השימוש בהן עלול להווה הפרה של האמור לעיל, תמחקנה על ידי אתר הסוד מיד לכשהדבר יובא לידיעתה. אני אהיה אחראי לכל הוצאה בלא יוצא מן הכלל, העלולה להיגרם ל - אתר הסוד בשל דרישה ו/או תביעה בשל הפרה כאמור, אשר יגרמו כתוצאה משימושי בשרותי אתר הסוד, או שימוש בחשבוני, בניגוד להתחייבויותיי כפי שנקבעו בהסכם זה. לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור, הוצאות עבור שכ"ט עו"ד, אגרות וכד' להסיר כל ספק ידוע ומוסכם עלי כי, אתר הסוד רשאי לבטל באופן מיידי את אפשרותי לקבלת שירותיה במקרה של הפרה כאמור, ולא תהיה לי כל טענה בלא יוצא מן הכלל כנגד זיקית אינטראקטיב.

7. התנהגות בלתי הולמת

ידוע ומוסכם עלי כי - חשד להתנהגויות כפי שיפורטו להלן יביאו להשהיית שירותי אתר הסוד ללקוח לתקופת בדיקת החשדות, וביטול השירותים כליל במקרה של אימות החשד ביחס להתנהגויות המפורטות להלן. ידוע ומוסכם עלי שאתר הסוד יעשה שימוש באמצעים טכניים שיש בהם כדי לחסום משלוח ממסרים באופן המתואר להלן, עוד בטרם משלוח הדואר כאמור. מוסכם עלי כי, מבלי לפגוע בכלליות האמור בהסכם זה, התנהגות מן ההתנהגויות המפורט להלן, מהווה הפרת הסכם זה ומזכה את אתר הסוד בפיצוי המוסכם. 8.1 משלוח פריט מידע אחד או פרטי מידע הדומים בתוכנם למספר גדול של קבוצות דיון (20 קבוצות דיון ומעלה) או משלוח מתמשך של פריטי מידע שחורגים ממסגרת הנושא (לדוגמא חורגים מכתב הזכויות של קבוצות הדיון, או כאלה הגוררים תלונות כאמור, מצד משתתפים קבועים בקבוצה). 8.2 משלוח כמות גדולה של דואר אלקטרוני /ממסרים ללא בקשה מאת הנמען.( כמות גדולה הכוונה ל - 25 נמענים ומעלה), אשר עלול לעורר תלונות מצד הנמענים. 8.3 עשית האמור ב - 8.1 או 8.2 לעיל באמצעות ספק אחר, תוך שימוש בחשבון אתר הסוד כנמען לתשובות או לשם הפניית תשומת הלב לאתר הנמצא אצל אתר הסוד. 8.4 הטרדה של פרטים באינטרנט , למרות בקשת אתר הסוד ו/או אותם פרטים לחדול. 8.5 הפצצת דואר (גרימת עומס יתר של ממסרים) - הכוונה למשלוח לכמויות גדולות של דואר שלא על פי בקשה לפרטים או עסקים. 8.6 התחזות למשתמש אחר ו/או זיוף ו/או חיקוי באופן כלשהו של משתמש אחר בקבוצות דיון או ב - IRC (אין בכך למנוע שימוש בשמות כינוי ב IRC או שימוש בשירותי דואר באופן אנונימי). 8.7 ניסיון ו/או חדירה לפרטיות בניסיון לקבל גישה למידע הפרטי של משתמש אחר בלא קבלת אישור מפורש מאותו משתמש. 8.8 שימוש בתוכנות רובוט מבוססות IRC מסוג כלשהו, בין אם על שרתי IRC הנשלטים על ידי אתר הסוד או על ידי אחרים. (תוכנת רובוט הכוונה לתוכנה הפועלת ומחוברת לשרת ה - IRC 24 שעות ביממה, והמבצעת באופן אוטומטי פעולות מסוימות.) 8.9 פעילות בלתי ידידותית ברשת, ניסיון להתערב בעבודתן של מערכות של אתר הסוד או קישוריהן לרשת או באופן שיש בו כדי להפריע ו/או לפגוע באופן כלשהו בשימוש של גולשים או מערכות אחרות לעשות שימוש בשרותי אתר הסוד באופן כלשהו. 8.9.1 כל ניסיון של משתמש לקבל גישה באופן כלשהו לחשבון שאינו שלו בשרותי אתר הסוד אסור , להוציא אם הדבר נעשה בהסכמה מפורשת של בעל החשבון. 8.9.2 כל ניסיון לעשות שימוש בשרותי אתר הסוד המיועד לחסום מערכת אחרת. 8.10 שליחת כמות גדולה של ממסרים, בהן כתובת האינטרנט (IP) שלך למנועי חיפוש או אינדקסים אחרים, בניסיון להשיג דרוג טוב יותר במנוע החיפוש או האינדקס ואשר גורר תלונה מצד מנהלי אתר מנוע החיפוש ו/או האינדקס. 

9. הסכמה לכללי רשתות אחרות

כל גישה לרשתות אחרות המחוברות לשירותי אתר הסוד, יעשו בהתאם לכללי אותה רשת כמו גם לכללי אתר הסוד. 

10. בדיקות/פרטיות

אתר הסוד שומר לעצמו הזכות לבדוק ממסרים של לקוחות הנעשות באמצעות שירותיה. ידוע לי כי השירותים אותם מספק אתר הסוד אינם בגדר אמצעי מאובטח להעברת מידע בהתאם לחוק הדואר / בזק / הגנת הפרטיות, ואין לי ולא יהיו לי ציפיות כלשהן לפרטיות. ידוע לי ומוסכם עלי כי אתר הסוד ולעובדיו יידרש מפעם לבדוק את המערכת לרבות ה - LOG ורישומים אחרים, במטרה לוודא אם לא בוצעו פעולות חדירה בלתי חוקיות של רשתות אחרות. ל - אתר הסוד זכות הכניסה לתא האלקטרוני שלי כמו גם לכל הקבצים המאוחסנים באמצעות אתר הסוד, לצורך תיקון תקלות אשר עלולות להיווצר במערכות אתר הסוד או בדואר האלקטרוני. אני מצהיר כי ידוע לי כי תיקונים ו/או בדיקות כאמור עלולות לגרום לשינויים בקבציו והוא פוטר את אתר הסוד מכל אחריות. 

11. שיתוף פעולה עם שלטונות החוק

ידוע ומוסכם עלי כי אתר הסוד ישתף פעולה עם שלטונות החוק לצורך אכיפה ו/או בדיקת חשדות בדבר פעילויות בלתי חוקיות לרבות אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, העברה ו/או שימוש בלתי חוקיים בקניינים רוחניים, משלוח או העברת דואר אלקטרוני המכיל איומים בלתי חוקיים ו/או כל פעילות בלתי חוקית אחרת. 

12. חיסיון מידע ביחס למנוי

אתר הסוד ישמור בחיסיון מלא כל פרט אשר נמסר לה על ידי לצורך המנוי, לרבות חיובים בחשבוני/ותי, מפני כל צד ג', להוציא במקרה שתידרש להציג פרטים אלו באמצעות צו הנחזה להיות חוקי אשר הוצא על ידי רשות המורה לה לעשות כן. מוסכם עלי כי שיקול דעתו של אתר הסוד ביחס לחוקיות הצו מחייבת אותי ואין לי ולא תהינה לי כל טענה ו/או תביעה בעניין זה. 

13. זכות אתר הסוד לעכב או לבטל חשבון

ידוע ומוסכם עלי כי ל - אתר הסוד הזכות להשעות או לבטל חשבוני/ותי בכל מקרה ללא אזהרה מוקדמת, מסיבה כלשהי, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור, במקרה של דחית תשלום או אי תשלום במועד עבור שירותים אשר סופקו על ידי אתר הסוד, או בשל חשש של אתר הסוד לביצוע פעילות באמצעות שירותי אתר הסוד העלולה להזיק ל - אתר הסוד, ללקוחותיה, עובדיה, ספקיה, קשריה העסקיים או כל משתמש באינטרנט. 

15. הזכות לגבות תשלום לצורך תיקון נזקים

ל - אתר הסוד הזכות לגבות תשלום לצורך תיקון נזקים (לתכנות, מחשבים, קווים ושעות עבודה) באם יגרמו ל - אתר הסוד נזקים כלשהם אשר ידרשו תיקון מסוג כלשהו ו/או כל נזק אחר העלול להיגרם לו. 

16. העדר תביעות

אין באמור במסמך זה להגביל באופן כלשהו את זכות התביעה של אתר הסוד באופן כלשהו. אתר הסוד שומר לעצמו לנהוג בכל דרך אשר תראה לה נכונה בלא יוצא מן הכלל, לצורך גבית תשלום והשבת הוצאות אותם הוציאה במטרה לזהות מפרים (מזיקים) וסילוקם מרשת שירותי אתר הסוד וכן כל הוצאה אשר תגרם לה בשל ניתוק של חשבון. להסיר כל ספק אין ללמוד מהימנעות אתר הסוד לפעולה על ויתור כלשהו מצד אתר הסוד על זכותה לנקוט בפעולה בעתיד ו/או לתבוע ו/או לקזז כספים אשר יגיעו לה כאמור. 

17. זכות אתר הסוד לשנות השירות ו/או מדיניות

ידוע ומוסכם עלי כי ל - אתר הסוד הזכות לשנות את השירותים אותם היא מספקת ללא מתן הודעה מראש, לרבות אך מבלי לפגוע באמור - תהליכי התחברות, פרוצדורות גישה, שעות הפעלה, תפריטים, הוראות, תיעוד וכו'. אתר הסוד זכאי לשנות תנאי התקשרות אלו באמצעות פרסום הודעה באתר. להסיר ספק , ידוע לי המשך שימוש שלי בשירותי אתר הסוד לאחר פרסום הודעה בדבר השינוי כאמור, תהווה אישור והסכמה שלי לשינויים הנ"ל. 

18. הגבלות ייצוא

אני מסכים בזאת כי לא אייצא, או אייצא בייצוא חוזר, באמצעות שירותי אתר הסוד לארץ, אדם, ישות או משתמש סופי הכפופים להגבלות הייצוא של ארה"ב. במיוחד, אני מסכים לא לייצא או לבצע ייצוא חוזר של מוצרי התוכנה אל - 19.1 כל ארץ שעליה הוטל אמברגו על ידי ארה"ב או שהוגבל אליה הייצוא של טובין ושירותים. רשימת הארצות הנוכחית כוללת, אך לא בהכרח באופן ממצה, את קובה, איראן, עיראק, לוב, צפון קוריאה, סודן וסוריה או לכל נתין של כל אחת מן המדינות המפורטות לעיל, ללא קשר למקום הימצאו, המתכוון לשדר או להעביר את המוצר לארץ כאמור לעיל 19.2 לכל משתמש סופי שידוע לי או שיש לי סיבה להאמין שינצל את מוצר התוכנה או את חלקו בתכנון, פיתוח, או ייצור של נשק אטומי, ביולוגי או כימי, או 19.3 לכל משתמש קצה שנאסר עליו ליטול חלק בעסקאות ייצוא של ארה"ב על ידי כל סוכנות פדרלית של ממשלת ארה"ב. 

19.ביטול עסקה

רשאי הלקוח לבטל עסקה ולקבל את כספו בחזרה גם לאחר שהלקוח שילם עבור המוצר, וזאת בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א - 1981. עד לשני ימי עסקים מהמועד בו היה על הספק לתת ללקוח השירות המוזמן. בנוסף לכל האמור לעיל, מאפשרת אתר הסוד ביטול עסקה תוך 30 יום מיום עשייתה בתנאי שהלקוח פעל בתום לב ובתנאי שהתשלום בגין העסקה המבוטלת נעשתה בהתאם לכללים הנהוגים בחברות כרטיסי האשראי (ויזה או מאסטרכרט). במקרה כזה, ישלם הלקוח רק בגין החלק היחסי שבו קיבל שירות אחסון לאתר האינטרנט שלו.

עמוד הבית  |  מאמרים  |  מוצרים  |  פורום  |  הצטרף  |  תנאי שימוש  | צור קשר        

Tabib Adv  © Hasod.co.il 2007-2011 כל הזכויות שמורות לאתר הסוד